Czy długi się przedawniają?

W Kodeksie cywilnym znajdziemy informacje o przedawnieniu długów (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), a przepisy polskiego prawa odnoszą się do kwestii upływu terminu przedawnienia długi. Jakie są konsekwencje przedawnienia długów? Czy dłużnik może uchylić się spłaty zobowiązania po upływie określonego terminu? Ile musi minąć, aby dług się przedawnił?

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym obowiązują dwa podstawowe terminy przedawnienia długów:

  • 6 lat dla wszystkich roszczeń majątkowych i roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu,
  • 3 lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i oświadczeń okresowych.

W ustawie znajdują się jednak przepisy, które mogą w odrębny sposób odnosić się do terminów przedawnienia dla poszczególnych roszczeń. Dla wielu typów zobowiązań wyznaczono inne, znacznie krótsze terminy, przykładowo:

  • 1 rok: mandaty, roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży;
  • 2 lata: roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy, roszczenia z tytułu umowy o dzieło, roszczenia dotyczące usług telekomunikacyjnych, roszczenia dotyczące debetu na koncie;
  • 3 lata: należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami, nieuregulowane lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka (przedpłata), roszczenia z tytułu umowy o pracę, roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej, zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki, zadłużenie z tytułu czynszu;
  • 3 lata lub 5 lat: zobowiązania podatkowe,
  • 6 lat: długi spadkowe.

Konsekwencje przedawniania długu

Przedawnienie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, co skutkuje niemożnością skutecznego żądania zapłaty. Zatem w interesie wierzyciela jest pilnowanie terminów płatności kontrahentów. Aby więc skutecznie zabezpieczyć się przed utratą szansy na odzyskanie należności, warto jak najszybciej przerwać bieg przedawnienia, wdrażając działania z zakresu windykacji długów. Najlepiej w tym przypadku skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która najpierw rozpocznie procedurę na drodze polubownej (tzw. windykacja miękka), a jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Należy przy tym dodać, że każda czynność zmierzająca do odzyskania należności przez wierzyciela, nawet polubowne mediacje, skutecznie przerywają bieg przedawnienia, co oznacza, że ustawowy termin przedawnienia biegnie od nowa. Dotyczy to również takich czynności jak m.in. podpisanie porozumienia lub wspólnej zgody między wierzycielem i dłużnikiem, dobrowolna wpłata dłużnika na poczet spłaty zadłużenia, złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o.
ul. Omańkowskiej 48
60-465 Poznań

Telefon: 506 123 827, 61 657 04 57