Oferta

Grupa Kapitałowa Blitz Profit Sp. z o.o. działając na rynku windykacji od niemal 20 lat, zdobyła bogate doświadczenie w dochodzeniu należności od nierzetelnych klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz przejrzystej procedurze działania, skutecznie rozwiązujemy problemy naszych Klientów w zakresie windykacji należności – zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Do największych osiągnięć naszej firmy zaliczamy dużą grupy Klientów, których obsługujemy kompleksowo oraz stworzenie zespołu dobrze przygotowanych pracowników, skutecznie działających na poszczególnych etapach windykacji. Jesteśmy firmą ogólnopolską z centralą w Poznaniu. Szczególnie wart podkreślenia jest rozbudowany system windykacji bezpośredniej, nie ograniczamy się tylko do monitów i telefonów.

Korzyści dla Klientów firmy Grupa Kapitałowa Blitz Profit sp. z o.o.:

  • poprawa płynności finansowej przez szybsze spływanie należności

  • przejrzysta procedura działania

  • ścisła współpraca przez dedykowanego pracownika do kontaktu

  • kompleksowość usługi w połączeniu z łatwością uzyskiwania bieżącej informacji

  • bezpieczeństwo, podejmowane działania są zawsze zgodne z prawem

  • działania prewencyjne, zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej działalności

Nasza oferta składa się z kilku elementów, które mogą stanowić jedną całość.

Monitoring należności

Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. Nasze działania polegają na uprzejmym i konsekwentnym przypominaniu dłużnikowi o konieczności uregulowania zaległej płatności. Nasi doświadczeni i przeszkoleni pracownicy osiągają bardzo wysoką skuteczność w swoich działaniach. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym przez Państwa terminie, sprawa przechodzi do działu windykacji – po uprzedniej akceptacji z Państwa strony. Wszelkie opłaty związane z tą formą współpracy są uzgadniane indywidualnie z każdą firmą. Prowizja uzależniona jest o kilku czynników, a jej wysokość może zaczynać się już od 1%. Sposób monitorowania dostosowujemy do specyfiki branży. Nasz Klient ma możliwość wyłączenia z monitoringu tych kontrahentów, których uważa za priorytetowych. Z naszego doświadczenia wynika, że ta forma kontrolowania płatności zdecydowanie poprawia płynność finansową naszych Klientów.

Windykacja należności

Dochodzenie należności w Grupie Kapitałowej Blitz Profit Sp. z o.o. odbywa się kilkustopniowo i kompleksowo. Niemal dwudziestoletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować procedury windykacji czyniąc naszą pracę bardzo skuteczną.

Windykacja stacjonarna:

  1. Kontakty telefoniczne systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, do całkowitego zaspokojenia roszczenia,

  2. Monity zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika

Windykacja bezpośrednia / terenowa:

  1. Element procesu windykacji pozwalający najskuteczniej dotrzeć do dłużnika w celu przeprowadzenia negocjacji prowadzących do uregulowania należności jednocześnie oceniając jego kondycję finansową.

  2. Wizyta umożliwia zebranie informacji na temat majątku dłużnika, które mogą zdecydowanie usprawnić ewentualną egzekucję komorniczą.

Postępowania sądowe w trybie nakazowym i zwykłym

Czynności prowadzone przez radców prawnych. Końcowym efektem jest uzyskanie wyroku i klauzuli wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy na etapie egzekucyjnym.

Etap postępowania polubownego ­ przedegzekucyjnego

Występuje w sytuacji, gdy uzyskano tytuły wykonawczy i istnieją jakiekolwiek szanse na odzyskanie wierzytelności bez konieczności egzekucji komorniczej. Podobnie jak w procesie windykacji polubownej stosowane działania formalne, jak i negocjacje bezpośrednie.

Egzekucja komornicza

Przekazujemy sprawę do wybranej Kancelarii Komorniczej i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego, podejmowane działania nadzorowane przez naszych radców prawnych.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Umowa zapewnia kompleksową obsługę na każdym z ww. etapów postępowania. W przypadku stałej współpracy otrzymują Państwo pieczęć prewencyjną, dzięki której klienci Państwa firmy są informowani, że nad terminowością płatności ktoś czuwa, co jest niezwykle skutecznym narzędziem. Podpisanie stałej umowy zwalnia Państwa z wszelkich bezzwrotnych opłat, a nasze wynagrodzenie jest naliczane tylko od odzyskanych wierzytelności. Wysokość prowizji ustalana jest z góry, a jej wysokość zależy od wielu czynników – okresu przeterminowania, wysokości zadłużenia, daty przekazywanych spraw oraz zakresu windykacji. Kwestię opłat szczegółowo możemy omówić na spotkaniu po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i wymaganiami. Firmę nasza cechuje elastyczne podejście.